Банки| Банкоматы| Офисы банков| Новости бизнеса
 
 
Банки Одессы Инпромбанк
Название:Публичное акционерное общество "IННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
Адрес:Базарная 33
Телефон:0(48) 7280197
Вебсайт:  http://www.inprombank.ua
Лицензия:№68 от 04.08.2003г.

Информация о банке:

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 10.09.2009р. у Публічному акціонерному товаристві «Інноваційно - промисловий банк» з 11.09.2009р. діє тимчасова адміністрація. Метою діяльності тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності та фінансового стану банку і подальше його оздоровлення. На виконання Програми фінансового оздоровлення ПАТ «Інпромбанк», схваленої Рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України за № 842 від 23.12.2009 р. у ПАТ «Інпромбанк» розроблена Комплексна програма виплати вкладів. 

Відкрите акціонерне товариство “Інноваційно–промисловий банк” був створений 23 березня 1993 році у м. Харкові ( ліц. НБУ № 68 ). До 2003 року банк носив назву АКБ “Український Банк Торгового Співробітництва” (АКБ “УБТС”). В 2003 році АКБ “УБТС” змінив назву на ВАТ “Інпромбанк” у зв’язку з приєднанням до нього київського банку ЗАТ “Інпромбанк” на правах Київської дирекції.
В 2010р. з приведенням організаційно - правової форми у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI з 17.02.2010р. найменування банку Відкрите акціонерне товариство «Інноваційно-промисловий банк» було змінено на найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" (ПАТ "ІНПРОМБАНК"). На цей час ПАТ “ІНПРОМБАНК” має 5 філій та 159 відділень у 9 регіонах України: м. Харків, м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк, м. Полтава м. Житомир, м. Івано-Франківськ, м. Одеса, АР Крим (м. Феодосія, м. Сімферополь, м. Ялта, м. Джанкой, м. Алушта, м. Білогірськ, смт. Коктебель, та ін.). ПАТ “ІНПРОМБАНК” має широкий спектр послуг з розрахункового, касового обслуговування, кредитування клієнтів, надання банківських гарантій, порук, факториногово фінансування, операцій з цінними паперами, тощо. Для зручності клієнтів, крім денних, відкриті вечірні каси, функціонує система “Клієнт-банк” для операцій як в національній так і в іноземних валютах. Операційний відділ банку також працює і в черговому режимі. Кадровий потенціал банку дозволяє запропонувати клієнтам широкий спектр консалтингових послуг по розробці оптимальних схем фінансування різних проектів. Основний принцип банку - індивідуальний підхід до кожного клієнта та якість наданих послуг. Банк проводить гнучку тарифну політику.

Перелiк банкiвських операцiй, якi може здiйснювати ПАТ "IНПРОМБАНК":

1. Операцii з валютними цiннocтями:
-неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
-ведения рахункiв клiентiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
-клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
-ведения кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
-ведения кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
-вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
-вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
-залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
-залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
2. Емісія власних цінних паперів.
З. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних nanepiв за дорученням клiентiв.
4. 3дiйснення операцiй на ринку цiних пaпepiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
5. 3дiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiй iнших юридичних ociб.
6. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
7. Onepaцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;
8. Довiрче управлiння коштами та цiннми паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами
9. Касове обслуговування клiєнтiв
10.Депозити юридичним та фiзичним особам.
11.Кредитуваня юридичних та фiзичних осiб, фiнансовый лiзiнг